Waterschap
Rivierenland

Projectmonitoring


Waterschap Rivierenland


Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. In het rivierengebied met z'n vele dijken ligt het accent op de bescherming tegen rivierwater. Zodat de inwoners van het rivierengebied veilig kunnen leven, werken en recreëren in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving. Daarnaast zorgt het waterschap voor een goede waterkwaliteit. Schoon water draagt bij aan een goede leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Zodat de inwoners van het rivierengebied van het water in hun omgeving kunnen genieten.

Monitoring project Kinderdijk Schoonhovenseveer


Het Waterschap Rivierenland wilde de dijk bij Schoonhovenseveer ophogen en besloot al in een vroeg stadium zorgvuldig om te gaan met de belangen van omwonenden. Dijkverzwaring kan gevolgen hebben voor de huizen aan de dijk en in het land daarachter, onder meer door verandering in de grondwaterspiegel en door het inklinken van de bodem. Voor de nulmeting werden bij 200 adressen meer dan 2000 meetbouten aangebracht, om de nauwkeurige positie en hoogte van de panden in kaart te kunnen brengen. Al deze data uit het veld werden met behulp van een speciaal hiertoe ontwikkelde module en koppeling met Move3 landmeetsoftware in Fuse opgeslagen. Vervolgens heeft het projectmanagement twee keer per jaar nieuwe metingen verricht en alle gegevens vastgelegd. Door de koppeling met Fuse kon de opdrachtgever met één druk op de knop per woning en voor het hele gebied een rapport opstellen met alle relevante gegevens, inclusief een 3D-visualisatie.

Waterschap Rivierenland

“Het Fuse-pakket was een belangrijke tool voor de vertaling van de gegevens uit Move3 naar heldere communicatie met de omwonenden. Zij konden precies volgen wat de gevolgen waren voor hun onroerend goed. Een eenduidig beeld van de bewegingen in de tijd zorgde voor minder nodeloze claims en kostbare onderzoeken achteraf.”